Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 15-08-2016 Update VXHome Center ép cọc.  

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.    

Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày 11/06/2016 Hình cập nhật ngày 31/05/2016   Hình ảnh cập nhật ngày 21-05-2016 Hình ảnh cập nhật ngày 5-5-2016    

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017    

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 22-08-2016    

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 15/03/2017.