Hình tiến độ

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.    

admin.hoangpro716

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 15/03/2017.

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 15/03/2017.  

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017  

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017    

admin.hoangpro716

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017    

admin.hoangpro716

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 21/11/2016

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 21/11/2016    

admin.hoangpro716

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 10/11/2016

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 10/11/2016    

admin.hoangpro716

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 24/10/2016

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 24/10/2016    

admin.hoangpro716