Hình tiến độ

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 5 tháng 10 năm 2016

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 5 tháng 10 năm 2016.      

admin.hoangpro716

Tiến độ VXHome Center ngày 9/9/2016

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 9-9-2016      

admin.hoangpro716

Cập nhật tiến độ VXHome Center ngày 22-08-2016

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 22-08-2016    

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016  

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 17 tháng 8 năm 2016.

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 15-08-2016 Update VXHome Center ép cọc.  

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome Tô Ngọc Vân 17/08/2016

Hình cập nhật 17/08/2016 Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày

admin.hoangpro716

VXHome Tô Ngọc Vân Ngày 27 tháng 7 năm 2016

Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày 11/06/2016 Hình cập nhật

admin.hoangpro716

VXHome 25 Ngày 27 tháng 7 năm 2016

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 27 tháng 7 năm 2016.     Cập nhật tiến độ ngày 04

admin.hoangpro716