Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016  

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 27 tháng 7 năm 2016.     Cập nhật tiến độ ngày 04 tháng 7 năm 2016.