Tiến độ thi công VXHome 25

Tiến độ dự án VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016  

admin.hoangpro716

VXHome 25 Ngày 27 tháng 7 năm 2016

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 27 tháng 7 năm 2016.     Cập nhật tiến độ ngày 04

admin.hoangpro716