Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 9-9-2016      

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 10/11/2016    

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 15-08-2016 Update VXHome Center ép cọc.  

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017  

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 22-08-2016    

Tiến độ dự án ngày 26/12/2016    

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 21/11/2016    

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 5 tháng 10 năm 2016.      

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017