Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.    

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 15/03/2017.  

Tiến độ dự án ngày 22/02/2017.    

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017