Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 15-08-2016

Update VXHome Center ép cọc.

 

NO COMMENTS